a

بازی کودتا؛ یک بازی معمایی و پنهان کاری است، هرگونه دروغ مجاز است.

Elements